استخدام - معتبرترین سایت کاریابی و استخدامی در ایران

به طور معمول وضعیت عمومی و مخصوص استخدام در بانک برای خانمها و آقایان یکسان میباشد و تفاوت چندانی در وضعیت است

توسط KETABKHOOOON در 4 بهمن 1400
به طور معمول وضعیت عمومی و مخصوص استخدام در بانک برای خانمها و آقایان یکسان میباشد و تفاوت چندانی در وضعیت استخدام به جهت داوطبین خانم یا این که آقا وجود ندارد. همین درحالی می باشد که به جهت جانبازان مرز و بوم که در آزمونهای استخدامی شرکت می‌کنند حدنصاب نمره علمی وجود ندارد. به همین ادله حساس وجود این که ما در کمیته محاسبه این سازمانها و دستگاهها نمایندهای داریم که از حق فرد معلول دفاع میکند، ولی چون تصمیمگیرنده آخرین دستگاه اجرایی است، در خیلی از مورد ها علیرغم اینکه نمایندگان ما معتقدند که فرد معلول توانایی تصدی آن شغل و انجام فعالیتهای مربوط به آن را دارد دستگاه اجرایی از استخدام شخص سرباز میزند. برای استفاده از همین مجال و استخدام در بهترین سازمانها و موسسه ها ایران، کافی میباشد که به جمهوری اسلامی ایران تلنت مراجعه نمایید و پس از ثبت نام و ساخت رزومه خود، به جهت فرصتهای شغلی التماس همکاری ارسال نمایید. شهبازی تصریح میکند: براساس گزارشهای به دست آمده از این ۱۳۰۶ سهمیه مجموعاً ۵۰۳ نفر استخدام آخری شدهاند؛ این عدد نشان می دهد در غایت حدود ۴۰ درصد همین اشخاص توانستند روند را تمام طی نمایند تا به استخدام سازمانها و نهادهای مربوطه درآیند. شهبازی تصریح میکند: تمام دستگاههای دولتی، موسسات دولتی، نهادهای انقلابی و همچنین دستگاههای عمومی و غیردولتی که از دارایی دولت به کار گیری میکنند میبایست ضابطه سه % سهمیه را رعایت کنند. تذکر میشود، براساس ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق و دستمزد افراد اهمیت معلولیت، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی مکلفند سه % از مجوزهای استخدامی خود را به اشخاص اصلی معلولیت اختصاص دهند. مثلاً ۸۰ درصد حد نصاب نمره علمی افراد عادی به جهت افراد حساس معلولیت نظارت شود، اما زیرا این مسئله مستضعف تصویب قانون هست تاکنون چیره نشدهایم آن را به نتیجه برسانیم. پس از اتمام دوران پاسخگویی، تصحیح پرسش ها به صورت سیستمی بوده و عاقبت بلافاصله به جهت شما ارسال می گردد. ولی همین فرصتهای شغلی چه مقدار تنوع دارند و کارجویان اساسی چه مهارت و مشاغلی میتوانند به جهت آن ها اقدام کنند؟ متأسفانه قانون نیز این اذن را به آنها دیتا هست که مراحل استخدام را منتفی اعلام کنند. وی بیشتر میکند: از سوی دیگر اشخاصی که چیره به کسب حد نصاب نمره علمی می شوند که خوشبختانه تعداد متعددی هم هستند بایستی بضاعت انجام آن عمل و تصدی آن شغل را از دیدگاه آن دستگاه اجرایی استخدام کننده داشته باشند. وی تأکید میکند: ما در حالا حاضر به جهت ستارهدار نمودن سهمیه سه درصد استخدام سازمانهای دولتی مهم نقص‌ جدی مواجه نیستیم و سازمان اداری و استخدامی مرزوبوم اعتنا ویژهای به همین مسئله داراست و همکاری و دقت بالایی را در این حوزه اعمال میکنند. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت دیتاها زیاد بیشتر در آیتم آگهی استخدام غرب تهران لطفا به بازدید از وب وبسایت آگهی استخدام پتروشیمی شازند ما.