راهنمای نگارش مقاله - مجله آموزش عالی ایران

4. مشخصات کامل نویسنده (گان): نوشته شامل مرتبه علمی و نشانی نویسنده/ نویسندگان و محل اشتغال آنها که شامل دانشگ

توسط KETABKHOOOON در 19 بهمن 1400
4. مشخصات کامل نویسنده (گان): نوشته شامل مرتبه علمی و نشانی نویسنده/ نویسندگان و محل اشتغال آنها که شامل دانشگاه، دانشکده و یا مؤسسه تحقیقی مربوط به آنان است، که بعد از آن از اسامی آنها آورده میشود. بعد از آن با ورود به سایت مجله و یا استعمال از لیست مجلات JCR (برای مشاهده کلیک کنید)، ضریب تأثیر مجله(IF-Impact Factor) مشخص و معلوم شود. هرگونه وابستگی نویسندگان که ممکن هست اصلی چاپ مقاله به تیتر احتمال ایجاد تعارض منافع سایر مؤسسات تلقی و سبب ساز سود یا این که ضرر آنها شود نیز باید اعلام گردد. بدیهی هست که در غیر این صورت مقاله آیتم محاسبه قرار نمی گیرد و از پروسه تحلیل دانلود مقاله روسی حذف خواهد شد. 2-مقاله هاي ارسالي مورد ارزيابي داوران تعيين شده از طرف شوراي نويسندگان قرار خواهند گرفت و پذيرش نهايي آن ها مشروط به تاييد شوراي نويسندگان است. از نويسندگان محترم كه علاقه مند ارسال مقالات خویش به فصلنامه هستند، التماس مي شود ضمن رعايت ضوابط و چهارچوب هاي تعيين شده، مقالات خود را به در قالب محورهاي موضوعي زير به دبيرخانه فصلنامه تحول اداري ارسال نمايند. همین مجله به صورت فصل نامه و به زبان پارسی اهمیت خلاصه انگلیسی و هم مقالات انگلیسی اهمیت خلاصه پارسی منتشر می شود. فصلنامه تحول اداري، نشريه تخصصي سازمان اداري و استخدامي كشور، سازه بر تاكيدات جناب آقاي مهندس انصاري معاون با شخصیت رئيس جمهور و رئيس سازمان، در قالب جديد و دارای رويكردهاي نوين منتشر گرديده است. 4-قبلا در نشريه هاي داخلي و خارجي يا گروه مقالات سمينارها و مجامع علمي چاپ نشده يا بطور همزمان براي تکثیر به جايي ديگر واگذار نشده باشند. ضروری به ذكر هست مقالات پس از داوري، قابل تکثیر در اين فصلنامه خواهد بود. من یک نوشته ieee access در گرایش مخابرات برودکست دارم .نیاز به یک نفر در همین رشته وتسلط به انگلیسی native داشته باشه دارم.میتونید بمن معرفی کنید . منابع فارسی به انگلیسی برگردان شود. در انتهای منابع فارسی به زبان با آن در باطن پرانتز اشاره شود (Persian). عکسها، نمودارها و جداول مربوط به نوشته بههمراه توضیحات آن‌ها بایستی جداگانه و در دنباله متن با نوشته آورده و شمارهگذاری گردد. • نوشته ها باید اساسی مقدمه شامل تعریف‌و‌تمجید موضوع، بیان مورد قضیه و بیان هدف ها باشند. شیوه اجراي پژوهش شامل بيان رويكرد پژوهشي، نوع پژوهش، جامعه آماري، حجم مثال و طرز مثال گيري، ابزار گردآوري دیتا ها و روايي و پايايي آن، نحوه تجزيه و تحليل دیتا مي باشد كه بايد به طور روشن بيان شود.