هدرز موتور B3 (پراید قدیم) - سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی تولید کننده می ب

توسط KETABKHOOOON در 10 اسفند 1400
هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متفاوت دستهبندی کرد، به این ترتیب کمپانی تولید کننده می بایست حیاتی اعتنا به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک دسته از این قطعه را طراحی کنند. اشکال هدرز را میتوان در سه گونه کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست اهمیت دقت به موضوعاتی چون ارتقاء اقتدار هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی میباشد که به جهت ارتقاء عجله و قدرت ماشین گزینه به کارگیری قرار می گیرد ، به جهت این که بتوانید غایت راندمان را از ماشین پراید دریافت نمایید این آیتم یکی از موردها اضطراری میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی میباشد که مرحله آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از همین جهت در زمان بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری استعمال شده است، تراز آن صاف و صیقلی چشم میشود و به همین استدلال خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن رخداد میافتد. اگر بخواهیم در رابطه حساس طراحی این قطعه بگوییم؛ بایستی گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که اگر اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ساخت و طراحی این قطعه را میتوان یک کار سخت و تهی دست به دانش مخصوص در حیث گرفت. در یک تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در لحاظ گرفت که در وقتی که بها اتومبیل بالا میرود و اشخاص بضاعت خرید یک اتومبیل پرقدرت و اهمیت میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می کنند که کارگزاری همین قطعه سبب ساز پیدایش ویژگیهای مختلفی در ماشین هم میشود. چنانچه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اصلی سرعت و عملکرد بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه حساس طراحی و ایجاد همین قطعه با دارد، زمان و هزینهای است که شما بایستی برای آن در لحاظ بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین عامل اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. این دو قطعه از حیث فرآورده و ساختاری اصلی یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در نظر گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اصلی کمترین مقاومت از اگزوز ماشین خارج می گردند و پروسهی انجام همین اتفاق اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اهمیت مانیفولد، دوچندان پر سرعت و آسانتر می باشد و همین موضوع خویش می تواند بر خنکسازی موتور نیز تاثیر داشته باشد. زمانی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه مهم هدرز فولادی پراید وب وب سایت خود باشید.