دانلود کتاب دانشگاهی

دفتر تحقیقات در مورد اجرای برنامه های هفته کتاب گفت: “در شرایط خاص کشور ، کرونا بر برنامه هایی در زمینه فرهنگ ، به ویژه کتاب و کتابخوانی ، و همچنین در سایر زمینه ها و صنایع دانلود کتاب دانشگاهی تأثیر گذاشته است و این شرایط نیازمند تغییر ساختار سیاست. ” بیایید محتوا را تغییرContinue reading “دانلود کتاب دانشگاهی”